დაბრუნების პოლიტიკა

შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციას აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი, რის შესახებაც უნდა გვაცნობოთ ნივთის მიღებიდან არა უგვიანეს 2 კალენდარული დღის ვადაში.